Zastrzeżenia prawne

Zastrzeżenia prawne

2011 Copyright © Cavero Sp. z o.o., ul. Misjonarzy Oblatów MN 3/1, 40-129 Katowice – wszelkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie, utrwalanie, reprodukowanie bez pisemnej zgody Cavero Sp. z o.o., nie jest dozwolone. Poniżej przedstawiono warunki korzystania z serwisu internetowego www.cavero.pl

Informacje, które zawiera niniejsza strona nie są wyczerpujące. Pomimo naszych starań, informacje zawarte na niniejszej stronie mogą się okazać niedokładne, nieaktualne lub nieodpowiednie, dlatego też nie mogą one mieć zastosowania i nie można ich odnosić do każdego przypadku i do każdej sytuacji. Biorąc powyższe pod uwagę nie możemy ponosić jakiejkolwiek odpowiedzialności wynikającej z jakichkolwiek niedokładności lub nieścisłości, co do informacji zawartych na przedmiotowej stronie.

Każda osoba korzystająca z niniejszej strony jest odpowiedzialna za przestrzeganie prawa autorskiego i prawa własności przemysłowej. Kopiowanie niniejszej strony jest dozwolone, jeżeli zaistnieje taka potrzeba w trakcie jej przeglądania, z tym zastrzeżeniem, iż może być ona kopiowana jedynie dla osobistego użytku, w ilości, jaka wynika z celu uzasadnionego tym osobistym użytkiem. Każde inne wykorzystanie niniejszej strony jest ściśle zabronione. Używanie niniejszej strony jak i przesyłanie zawartych w niej informacji, a także stosowanie niniejszych warunków i zasad jest poddane prawu polskiemu. W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienie niniejszych warunków i zasad zostanie uznane przez prawo polskie, właściwy sąd lub uprawniony organ administracji, za nieważne, bezprawne lub niewywołujące skutków prawnych, w jakimkolwiek zakresie, ta część niniejszych warunków i zasad nie będzie miała zastosowania. W razie jakichkolwiek uwag bądź zapytań dotyczących działania niniejszej strony, prosimy o kontakt.

Ochrona prywatności

Cavero Sp. z o.o. szanuje prywatność Użytkowników strony i pragnie ją chronić. Niniejsza strona jest administrowana zgodnie z prawem polskim. Sądy polskie mają wyłączną jurysdykcję w przypadku wszelkich sporów wynikłych w związku z wykorzystaniem niniejszej strony. Strona www.cavero.pl należy do Cavero Sp. z o.o.